^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ważna informacja z dnia 29.03.2021 r.

Szanowni Rodzice

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia  2021 r. zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne  na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu

Zapewniamy, że w tych przypadkach opieka przedszkolna będzie Państwa dzieciom zapewniona na czas zamknięcia placówek.

Możliwość skorzystania z tej opieki będzie przysługiwać także w tym przypadku, gdy tylko jeden z rodziców jest zatrudniony i spełnia powyższe warunki.  

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSIMY O KONTAKT Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA - 62 78 209 29 ,  600 099078

W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH REALZOWANE BĘDĄ ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ-PRACA ZDALNA .

Nauczycielki oddelegowane do pracy zdalnej  będą zamieszczały materiały i informacje na komunikatorach grupowych z rodzicami,  nauczycielki oddelegowane do pracy stacjonarnej zapewnią zajęcia i opiekę w przedszkolu

                                                                                                          Sławomira Czechlowska

                                                                                                                         wicedyrektor

 

Wniosek do wypełnienia dla rodziców, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola:

https://drive.google.com/file/d/1PFy1ofTdsnX7ZIVgw6gAjtspCKXDvulF/view?usp=sharing

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.