^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

O NAS

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Cichej w Kępnie. Zajmujemy tam 7 sal, gdzie bawią i uczą się dzieci. Przedszkole otoczone jest placem zabaw, wyposażonym w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia, oraz  ogrodem, w którym znajduje się ścieżka polisensoryczna, pozwalająca dzieciom doświadczać świat wieloma zmysłami. Zajmujemy również jeden oddział przy ulicy Przemysłowej.

Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, a oferowane menu jest zgodne z normami żywieniowymi, bogate w owoce i warzywa. Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia nieodpłatnie w zajęciach dodatkowych:

 • angielskim,
 • rytmice,
 • religii.

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia:

 • korekcyjno- kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • biofeedback,
 • emocjonalno-społeczne,
 • sensoryczne,
 • rewalidacyjne.

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole.

Celem przedszkola jest:

 • wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie czynności intelektualnych i manualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach oraz rozwijanie uzdolnień dzieci;
 • wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 •  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu;
 • wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.