^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Oferta programowa

Przynajmniej 50 procent zdolności do uczenia się jest rozwijanych

w pierwszych PIĘCIU latach życia.

                                                                                                    ( G. Doman)

Pomożemy Twojemu dziecku rozwinąć w pełni jego możliwości!

RODZICU, jeśli chcesz:

   • by twoje dziecko poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń rozwijało się    harmonijnie,
   • nabywało najważniejsze umiejętności oraz niezbędną wiedzę,
   • nauczyło się bawić oraz uczyć w grupie rówieśników,
   • stawało się coraz bardziej odważne i samodzielne,
   • efektywnie przygotowało się do elementarnej nauki obejmującej tak istotne umiejętności jak: pisanie, czytanie, liczenie, kreatywność, logiczne myślenie, poczucie własnej wartości, poszanowanie zasad

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!!!

NOWATORSKIE METODY WYKORZYSTYWANE W PRZEDSZKOLU

Dziecko w przedszkolu ma zdobyć szereg umiejętności i rozwinąć swe indywidualne zdolności i talenty. Wychowanek przedszkola winien nabyć samodzielności i otwartości na otaczający go świat.

Wszystkie nasze starania i założenia zmierzają do tego, by Twoje Dziecko osiągnęło taki stopień dojrzałości, który umożliwi mu sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę, by Twoje Dziecko rozwinęło wszystkie talenty i zdolności.

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest przez zabawę, zaciekawienie dzieci światem, który go otacza. Organizując proces edukacyjny, pamiętamy, aby zabawa była dla dzieci nauką, a nauka zabawą. Istotne znaczenie w realizacji postawionych celów ma dobór metod aktywizujących dzieci.

Proces edukacyjny stymuluje rozwój dziecka, jeżeli tworzy się warunki do ujawnienia jego możliwości rozwojowych oraz odpowiednio wyposażone miejsca. W wyznaczonych miejscach powinny znajdować się materiały do zabaw.
Na sukces edukacyjny wpływ będzie miała także atmosfera życzliwości, osobowość nauczycielki, jej sposób kontaktu i komunikowania się z dziećmi oraz styl pracy. Wiele innych czynników składa się na osiąganie celów, które mają być uzyskane w ramach wdrażanego programu. Wśród tych czynników można wymienić:

 • całościowe zapoznanie się nauczyciela z treścią i strukturą programu
 • całościowa diagnoza grupy, z którą się pracuje
 • odpowiednie warunki i organizacja procesu dydaktycznego
 • odpowiedni dobór form, metod pracy w zależności od możliwości i indywidualnych predyspozycji dzieci
 • tworzenie dziecku warunków umożliwiających prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego według możliwości, zainteresowań i indywidualnego tempa jego rozwoju,
 • podejmowanie szeroko rozumianych działań przybliżających dziecku środowisko przyrodnicze, przedszkolne, szkolne,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podjęcia obowiązków szkolnych zorganizowaniem współpracy z rodzicami
 • wsparcie ze strony rodziców, życzliwość i praca na rzecz przedszkola, akceptacja planów i zamierzeń

Każdy nauczyciel ma możliwość wyboru pośród wielu różnorakich nowatorskich metod. Naszym zadaniem jest takie dobranie metod, żeby maksymalnie rozwinąć potencjał dziecka.

Stawiamy na efektywne i nowatorskie metody pracy z dzieckiem są wśród nich:

 • Metoda nauki pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Kniessów
 • Metoda Paula Dennisona

Wszystkie te metody wspomagają naturalny rozwój Twojego Dziecka i stymulują ten rozwój. Podczas zabawy dzieci rozwijają zdolności i umiejętności, które są niezbędne w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym i fizycznym.

METODA EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ - celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu

 i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci.
Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z tą umiejętnością. Często napotykają trudności, zniechęcają się do wykonywania kolejnych działań, aby uniknąć przykrości. Należy dostosować więc treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Ta metoda ma właśnie wspomagać rozwój umiejętności matematycznych dzieci i uczyć je radzenia sobie z emocjami.
Edyta Gruszczyk- Kolczyńska i Ewa Zielińska to autorki koncepcji „Dziecięca matematyka”, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.
Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się.
Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne.

METODA WERONIKI SHERBORNE -zwana Metodą Ruchu Rozwijającego jest metodą niewerbalną, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem.

Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju.
Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych

 i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

METODA PAULA DENNISONA ( KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA).
Kinezjologia edukacyjna, to praktyczny i dynamiczny system, który posługuje się prostymi ruchami ciała dla zintegrowania funkcji mózgu.
Dużą atrakcją tej metody jest jej wyjątkowa łatwość i użyteczność. Specyficzne ruchy gimnastyki mózgu uaktywniają sieci neuronowe w całym mózgu, w obu półkulach równocześnie, pomagają budować podstawy potrzebne do zapewnienia sukcesu w uczeniu się w ciągu całego życia.

Kinezjologia Edukacyjna pomaga poprzez ćwiczenia, na poprawę wzroku, pamięci, rozumienia, koordynacji i podstawy. W skład tej metody wchodzą elementy: treningu wzroku, Dotyku dla Zdrowia, procesów emocjonalnych i specyficznych działań ruchowych.

PEDAGOGIKA ZABAWY
Pedagogika zabawy jest metodą, która stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania.
Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą.
Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania jest obecnie uznawane za najważniejszą zasadę nauczania i uczenia się. Głównymi celami pedagogiki zabawy są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka.

DRAMA - jest specyficzną metodą w nauczaniu i wychowaniu, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez działania w roli, poprzez uczestniczenie w fikcji dramatycznej, najczęściej improwizowanej lub opartej na tekście literackim.
Drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię

 i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie.

METODA CARLA ORFFA - głównym elementem tej metody jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych.
Pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości muzycznej.

METODA RUDOLFA LABANA - jest to metoda twórczej gimnastyki.
Każdy ćwiczy to, na co ma ochotę. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę.
Zabawy prowadzone tą metodą są dla dzieci źródłem odprężenia i relaksu. Dzieci wzbogacają swoje doświadczenia związane z wyczuciem własnego ciała, ciężaru i przestrzeni, mogą swobodnie wyrażać własną osobowość poprzez ruch inspirowany muzyką.

METODA KNIESSÓW- jest to metoda, która ma na celu kształtowanie i rozwój fizyczny dziecka poprzez ruch, muzykę, zastosowanie oryginalnych przyborów.
Ćwiczenia odbywają się na wszystkich grupach mięśniowych z uwzględnieniem automasażu. Jednocześnie uwrażliwia się małe dziecko na piękno muzyki klasycznej.
W metodzie tej główny nacisk kładzie się na ruch. Ważną rolę w metodzie Kniessów spełniają przybory do ćwiczeń ruchowych, przybory do wytwarzania dźwięków

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.