^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Statut Przedszkola

S T A T U T

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W KĘPNIE

Zatwierdzony uchwałą Nr 6/2017

Rady Pedagogicznej z dnia 21.11.2017r.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1.1. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie został opracowany na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( (Dz. U. z 2017 r.,poz.59), w związku z art.322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).

2. Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych.

§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);
 3. ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 5. dyrektorze i radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Kępnie;
 6. rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu;
 7. radę rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 8. wychowankach przedszkolnych – należy przez to rozumieć dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie;
 9. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępcza nad dzieckiem;
 10. nauczycielu - każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 11. Organie prowadzącym przedszkole  – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Kępno;
 12. Organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

  § 3. 1. Siedzibą Przedszkola Samorządowego Nr 4 jest samodzielny budynek przedszkolny położony w Kępnie przy ul. Cichej 13. Oddział dzieci sześcioletnich znajduje się w budynku Szkoły podstawowej nr 3 w Kępnie, przy ul.Tysiąclecia 1.

2. Rodzaj przedszkola

Publiczna placówka oświatowa - przedszkole ogólnodostępne.

3. Przedszkole jest nieferyjną placówką oświatową.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kępno

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

6. Ustalona nazwa: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

  § 4.1. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie jest przedszkolem publicznym, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

     § 5. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

         2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

         3. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

        4. W każdym z obszarów określonych w podstawie programowej podane są umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.

       § 6. 1. Do zadań przedszkola należy w szczególności:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

        2. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1)organizacje oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku oraz predyspozycji rozwojowych dziecka 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej;

4) realizację zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;

6) stosowanie otwartych form  pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

7) zapewnienie właściwej opieki dziecku, opartej o zasady bezpieczeństwa;

8) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

9) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

10) organizację zajęć dodatkowych;

11) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci mających trudności i dzieci uzdolnionych;

12) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

13) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;

14) indywidualizacja tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

            3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcje doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.    

§ 7. 1.Świadczenia udzielane w przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

 1. działania korekcyjno - kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 2. działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 3. działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;
 4. gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,
 5. zajęcia rytmiczno - taneczne.

       2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

       § 8. 1. W przedszkolu zapewnia się dzieciom podtrzymywanie poczucia  tożsamości  narodowej, językowej i religijnej  poprzez:

1) przekazywanie obiektywnych treści w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego;

2) posługiwanie się na zajęciach zorganizowanych językiem  polskim oraz organizowanie zajęć z elementami patriotyzmu do umiłowania kraju ojczystego, a także wprowadzenie do zajęć elementów ludowych  (muzyka, taniec, mowa).

3) prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych;

4) eksponowanie symboli narodowych w pomieszczeniach dydaktycznych;

5) przybliżanie kultury i historii narodowej zgodnie z podstawami wychowania  przedszkolnego;

7) przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego;

8) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne;

9) nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych po 30 minut tygodniowo;

10) nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on Dyrektorowi przedszkola.

       § 9. 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola ich rodzicom oraz nauczycielom.

        2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom.

        3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

      4. W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć:

    1) korekcyjno- kompensacyjnych,

    2) logopedycznych,

    3) gimnastyki korekcyjnej,

    4) socjoterapii,

    5) dogoterapii,

    6) zajęcia o charakterze terapeutycznym z elementami integracji sensorycznej i   EEG biofeedback;

    7) zajęcia rewalidacyjne;

    8) zajęć rozwijających uzdolnienia.

        5. Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

        6. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu rodziców dziecka.

        7. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny dziecka.

        8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopedzi, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.

         9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

        10. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.

        11. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć specjalistycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

12.Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 minut.

13. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w  Kępnie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej swoim wychowankom.

§ 10. 1.W przedszkolu może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2.Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym;

2) indywidualnie z dzieckiem.

3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

4. Do wniosku o wydanie opinii  dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;

2) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego;

3) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola  – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu.

5. Szczegółowe zasady organizowania zindywidualizowanej ścieżki określa Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

6. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii  tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie dłuższy niż rok szkolny .

§11.1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 

2.Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola lub prowadzących zajęcia, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego  nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania przedszkola, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin

10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny  za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny.

12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem przedszkolnym  oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola nauczyciele prowadzący odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.

13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka  oraz wnioski nauczycieli z obserwacji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka  podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym  z dziećmi w grupie.

14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym . Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.

15. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka  umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamiao tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 3

Sprawowanie opieki nad dziećmi

            § 12. 1.Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny  pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

 1. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie  zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 2. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej  formie:  zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
 3. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.

4.Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

5. Dzieci  korzystają z posiłków przygotowanych zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych.

6. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz  nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

7.Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.

8.Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez ,uroczystości, festynów organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie prawni.

9.W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie   przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

10.W trakcie zajęć, poza terenem przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą którą może być inny pracownik przedszkola.

11. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż  2 opiekunów, w czasie wycieczek wyjazdowych poza miasto: maksymalnie 10 dzieci:

 1. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 2. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu,
 3. z wyżej wymienionym  regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
 4. każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
 5. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
 6. każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
 7. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony  przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
 8. jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 9. teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony,
 10. jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół;
 11. w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w   przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
  1. udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
  2. powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka,
  3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
  4. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
  5. dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowy niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, organ prowadzący, w przypadku zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 •  § 13. 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

1) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny;

2) rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica);

3) rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego, osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;

4) w szczególnych sytuacjach rodzice mogą jednorazowo upoważnić inną osobę do odbioru z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielanie pisemnego pełnomocnictwa;

5) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je  w szatni i osobiście przekazać nauczycielce oddziału, do którego dziecko uczęszcza;

6) nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, korytarzu, łazience, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do sali, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;

7) rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres;

8) rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola;

9) rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez organ prowadzący;

10) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wymienione dokumenty należy okazać na żądanie nauczyciela. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami;

11) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;

12) w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;

13) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe), lub osobie którą pozbawiono praw rodzicielskich, bądź  je ograniczono;

14) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola, dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;

15) w sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

a) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

b) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

c) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.

3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

            § 14. 1. Przedszkole współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

            2. Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 3. zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 4. ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;
 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 8. opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu z rodzicami;
 9. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

       3. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

 1. zebrania ogólne- 1 raz w roku;
 2. zebrania oddziałowe -1raz na kwartał;
 3. zajęcia otwarte –  1 raz w roku;
 4. zajęcia pokazowe 1 raz w roku;
 5. kontakty indywidualne;
 6. spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
 7. wycieczki, festyny;
 8. spotkania adaptacyjne,
 9.  spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w  określonych terminach;
 10. redagowanie tablicy informacyjnej dla rodziców zawierającej określenie zadań realizowanych z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
 11. wystawy prac dziecięcych,
 12. udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
 13. kącik dla rodziców,
 14. strona internetowa.

         4.Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w formie konsultacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem po  godzinach jego pracy.

         5. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

        §15. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań, prelekcjach, uroczystościach, warsztatach;

2) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej, z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

3) konsultacji indywidualnych z wychowawcą;

4) bezpośredniego uczestnictwa w życiu grupy;

5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii temat pracy nauczycieli i przedszkola;

       §16. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

2)respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

3) zapewnienie  dziecku  zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; 

6) informować o przyczynach i przewidywanym okresie nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Rozdział 5

Organy Przedszkola

      § 17.1. Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

 1. dyrektor przedszkola
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców

      § 18.1. Kompetencje dyrektora przedszkola obejmują w szczególności:

 1. kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 5. wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 4 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. przewodniczy radzie pedagogicznej przedszkola, przygotowuje zebrania rady pedagogicznej przedszkola oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 7. przedstawia radzie pedagogicznej przedszkola do 31.08 każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 8. decyduje o wydatkowaniu środków finansowych będących w jego dyspozycji i odpowiada za ich właściwe wykorzystanie.
 9. dba o powierzone mu mienie.
 10. współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną w zakresie statutowych

zadań przedszkola.

 1. opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola.
 2. dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego.
 3. powołuje komisję, która rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami przedszkola.
 4. współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 5. powierza stanowisko wicedyrektora
 6. decyduje jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w sprawach:
 7. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
 8. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 9. występowania w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 10. podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć na podstawie odrębnych przepisów.
 11. może skreślić dziecko z listy wychowanków nie objęte obowiązkiem szkolnym w następujących przypadkach:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców,

b) opinii nauczyciela prowadzącego, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub lekarza stwierdzającego, iż dziecko wymaga indywidualnej opieki i jego zachowanie zagraża innym dzieciom,

c) uzasadnienie i tryb odwoławczy podejmują się zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 1. dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczycieli po zasięgnięciu wcześniej opinii rady pedagogicznej.
 2. podejmuje decyzje zakończenia udzielenia pomocy dzieciom w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych i specjalistycznych na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. prowadzi dokumentację przedszkola.
 4. wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem.
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

    § 19.1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która realizuje zadania statutowe dotyczące opieki:

 1. jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym zwłaszcza przedstawiciele rodziców.
 3. rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia
  są protokołowane.
 4. uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 6. uchwały rady pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
 7. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 8. zatwierdzanie planu pracy przedszkola;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowanie ich projektów przez radę rodziców;
 10. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
 12. wskazanie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 13. uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie w nim zmian.
 14. rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 15. organizację pracy przedszkola, a zwłaszcza tygodniowego rozkładu godzin pracy nauczycieli, przydziału grup, harmonogramu zajęć dodatkowych;
 16. projektu planu finansowego placówki;
 17. programów wychowania przedszkolnego;
 18. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
  wyróżnień;
 19. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć; dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 20. pracy dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego;
 21. uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez tajne głosowanie (w sprawach mogących naruszać dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków;
 22. nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

         § 20.1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalenie regulaminu działalności rady rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4) współtworzenie warunków zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój,

współdziałanie z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zakresie realizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

5) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;

7) wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;

8) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady;

9) decyzje rady rodziców są jawne.

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 20.1.Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji na zasadzie akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o los dziecka i przedszkola.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

4. Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej.

5. Z zarządzeniami dyrektora przedszkola zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki oraz potwierdzić to własnym podpisem.

6. Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń.

7. Przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej

8. Protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.

9. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

     10. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania:

1) dyrektor powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

2) rada pedagogiczna lub rada rodziców zwraca się z prośbą rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór;

3) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania;

4) decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 6

Organizacja pracy przedszkola

          § 21.1. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do:

2) liczby dzieci przyjętych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

3) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

4) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Przedszkole jest przedszkolem 6- oddziałowym.
 3. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów  dla dzieci.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 6. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego
  w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
 7. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6:30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich oddziałów i przejmuje opiekę nad dziećmi do momentu zamknięcia przedszkola.
 8. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 9. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 10. Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego.
 11. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 12. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 13. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego jednakże pod warunkiem włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
 14. Na podstawie arkusza organizacji przedszkola, ilości i wieku dzieci przyjętych do przedszkola, tworzy się poszczególne oddziały.
 15. Czas pracy tych oddziałów dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie dłużej niż 9,5 godziny dziennie. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, którym powierza funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 16. W miarę możliwości dyrektor przedszkola przestrzega zasady ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając tak nauczycieli, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 17. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe poza czasem na realizację podstawy programowej.
 18. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie  naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 19. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 20. Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki:

a) Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska zarówno w budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola.

b) dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych,

c) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci, powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu,

     d) budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

e) urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny być sprawne oraz utrzymane w należytej czystości,

      f) pomieszczenia przedszkolne zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

 g) stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu dzieci,

 1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone,
 2. w salach zajęć temperatura powinna wynosić co najmniej +18°C, przypadkach niemożności zapewnienia w salach temperatury, o której mowa powyżej, dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego,
 3. jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 4. nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP oraz ppoż.,
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 7. Podstawą gospodarowania finansami w przedszkolu jest plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.
 •                § 22.1Dzienny czas pracy przedszkola, oddziałów jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.

2) Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.

3) W zależności od potrzeb środowiska czas pracy przedszkola może ulec zmianie.

4) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (w lipcu lub  sierpniu) zatwierdzanej corocznie przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

5) W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mają możliwość skorzystania z przedszkola dyżurującego.

6) Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  od 6.30 do 16.00.

 1. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie jest krótszy niż 5 godzin dziennie.

8) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 1. Czas na realizację podstawy programowej w uwzględnieniu z organem prowadzącym określa się w godzinach od 8:00 do 13.00.
 2. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.

11)Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.

12) Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie

13) Po godzinie 16:00 istnieje możliwość prowadzenia w przedszkolu dyżurów.

§ 23.1.Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

2) sale do zajęć dla poszczególnych grup;

3) sale zajęć dodatkowych;

4) kuchnię;

5) szatnie dla dzieci;

6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

7) łazienki dla dzieci przy każdej z sal;

8) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 24.1.Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola  zatwierdza organ prowadzący przedszkole. Wszelkie zmiany wnoszone są aneksem.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) czas pracy przedszkola, z uwzględnieniem godzin dla każdego oddziału;

4) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych oddziałach, obejmujący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym zajęcia realizowane w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;

6) tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      § 25.1.Ramowy rozkład dnia zawiera m.in.:

2) godziny pracy przedszkola;

3) godziny pracy poszczególnych oddziałów;

4) godziny posiłków:

 1. śniadanie 8.30;
 2. obiad 12.00
 3. podwieczorek 14.20

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

 1. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
 2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
 3. propozycje codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody.

§ 26.1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala  organ prowadzący.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala Rada Gminy wraz ze sposobem jej wykonania.

3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym podstawę programową wynosi 1zł za godzinę zajęć. 

5. częściowo zwolnione z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 50% z opłat.

6. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. Czas pobytu dziecka oraz rodzajów spożywanych posiłków w przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno - prawnej z dyrektorem. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica w formie pisemnej do dyrektora przedszkola. Dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

8. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców drogą elektroniczną w terminie do 20-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

9. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka.

11. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.

12. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie  u dyrektora przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.

13. Opłatę za miesiąc uczęszczania do przedszkola dyżurującego w czasie przerwy wakacyjnej przedszkola macierzystego jest regulowana w przedszkolu pełniącym dyżur.

14. Pracownicy kuchni korzystają nieodpłatnie z wyżywienia.

15. Rodzic dziecka może wystąpić do MOPS o całkowite lub częściowe dofinansowanie posiłków w przedszkolu.

§ 26.1. Rekrutacja

2. Liczba miejsc w przedszkolu ustalona  jest przez organ prowadzący placówkę.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

4. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się według harmonogramu ustalonego z organem prowadzącym na dany rok szkolny drogą elektroniczną.

5. W przedszkolu prowadzony jest rejestr zgłoszeń rodziców w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola w formie:

1) wykazu deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny;

2) wykazu wniosków o przyjęcie dzieci na dany rok szkolny;

3) zbioru deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego;

4) zbioru wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

6. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7. Przedszkole podaje do publicznej wiadomości obowiązujący w danym roku harmonogram rekrutacji, poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

8. Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają deklarację o kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola.

9. Kryteria przyjęć do przedszkola określane są przez Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka.

10. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

11.W pierwszej kolejności przyjęte zostaną:

1) dzieci niepełnosprawne

2) dzieci mające niepełnosprawnego jednego z rodziców

3) dzieci obojga niepełnosprawnych rodziców

4) dzieci mające niepełnosprawne rodzeństwo

5) dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych ( minimum troje dzieci )

6) dzieci objętych pieczą zastępczą

7) dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko.

12. Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez Radę Gminy Kępno na dany rok szkolny.

13. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy, na terenie której znajduje się placówka, pozostaną wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swego terenu.

14. Po zakończonej rekrutacji wywiesza się na terenie przedszkola listę dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

15. W  Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie  nie tworzy się grup - oddziałów przedszkolnych dla mniejszości narodowych, ponieważ rodzice nie zgłaszają takiej potrzeby.  W przypadku zgłoszeń dzieci do przedszkola, które nie są obywatelami polskimi, przy zasadach rekrutacji obowiązuje zasada taka sama jak w przypadku dzieci z obywatelstwem polskim.

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

                      § 27.1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem podczas wycieczek i spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
 3. indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków,
 4. wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
 5. opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce,
 6. przygotowanie się do zajęć nauczyciela stażysty i kontraktowego przez pisanie scenariuszy zajęć i dokumentowanie swojej pracy w sposób uzgodniony z dyrektorem,
 7. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 9. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio - lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),
 10. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 11. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
 12. organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno– pedagogiczną, zdrowotną i inną na podstawie uzyskanej zgody rodziców,
 13. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 14. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 15. ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez: udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych, w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
 16. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 17. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej powierzonego oddziału
  zgodnie z odrębnymi przepisami (dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
 18. realizacja zaleceń dyrektora lub osób kontrolujących,
 19. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym,
 20. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
  1. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
  2. ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  3. określanie zaleconych form i sposobów udzielania dzieciom pomocy.

             § 28.1.  Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

               D§ 29.1. do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

           § 30.1. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracyjno - obsługowych obejmuje:

 1. intendent: zaopatrywanie placówki w artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły biurowe, prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie codziennych raportów żywieniowych i opracowywanie jadłospisu, znajomość HACCP,
 2. pomoc kuchenna: pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków, utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,
 3. pomoc nauczyciela: spełnianie czynności opiekuńczych i usługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez dyrektora i nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia, utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, rozbieranie i ubieranie dzieci przed wyjściem na dwór, sprawowanie opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych, sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek, sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno - sanitarnych, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
 4. woźny: pilnowanie mienia przedszkola, utrzymywanie czystości w przedszkolu, placu zabaw, utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt, prowadzenie nadzoru nad całym obiektem, dokonywanie bieżących napraw i konserwacja maszyn, sprzętu i urządzeń.

                 § 31.1. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje:

 1. troska o zachowanie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,
 2. reagowanie na sytuacje lub zachowania wychowanków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu,
 3. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, a także ogrodu. Zapytanie o cel pobytu oraz odpowiednie postępowanie,
 4. reagowanie na wszystkie, nawet drobne przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych słów i zwrotów.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dzieci

                  § 32.1.Dziecko w przedszkolu ma prawo w szczególności do:

1) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

2) opieki, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu,

3) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

4) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,

5) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,

6) swobodnego wyboru miejsca i partnera zabawy, o ile spełniają warunki   bezpieczeństwa,

7) nagradzania wysiłku i osiągnięć,

8) badania i eksperymentowania,

9) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

10) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań,

11) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

12) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

13) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

         Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego
  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania jego godności osobistej,
 5. opieki i ochrony,
 6. poszanowania jego własności,
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 8. akceptacji jego osoby.

         § 33.1.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w szczególności do:

 1. poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 2. poszanowania godności innych dzieci i dorosłych,
 3. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę,
 4. włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,
 5. stosowania zasady „Nie rób drugiemu co tobie nie miłe”,
 6. uczestniczenia na zajęcia dodatkowe, które wybrali oraz opłacili dla niego rodzice jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

§ 34. 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

 1. braku pisemnego usprawiedliwienia długoterminowej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
 2. niedostosowania się dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i  bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole;

3) decyzję tą podejmuje się  w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;

4) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

2. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

5. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola;

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);

4) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

6. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

Rozdział 9

     Ceremoniał przedszkola

          § 35.1.Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych.

                2. Przedstawia wykaz stałych uroczystości wewnątrzprzedszkolnych i grupowych. Opisuje symbole narodowe i symbole przedszkola.

         § 36.1.Symbole narodowe.

 1) Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego.

 2) Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.

 3) Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 4) Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcia nakrycia głowy, zachowania powagi).

 5) Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów, nie może ona również w żadnym wypadku dotykać ziemi.

6) W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę można udekorować kirem.

         § 37.1.Przedszkole posiada własny hymn, który jest śpiewany podczas ważnych uroczystości w pozycji zasadniczej.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 38.1. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy .

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi.

5. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.

6. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

7. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

8. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu rady pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

9. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

§ 39. 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut przedszkola uchwalony uchwały 5/2014.

3. Niniejszy statut został uchwalony przez radę pedagogiczną uchwałą 6/2017 z dnia 21.11.2017 r.

                                                                                    

                                                                           

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.